Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej  zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách http://motoshop.autojarov.cz/ provozovaných společností AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Praha 3, Osiková 2, č.p. 2688, PSČ 130 00, IČ: 45789584, DIČ: CZ45789584, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C, oddíl 13567,(dále jen “prodávajícího”) třetím osobám (dále jen „kupujícím“). Tyto obchodní podmínky upravují  uzavírání kupních smluv a práva a povinnosti společnosti  AUTO JAROV, s.r.o., jako prodávajícího, a jeho zákazníků, jako kupujících  z kupních smluv při koupi zboží prostřednictvím internetových stránek http://motoshop.autojarov.cz/ (dále také jen „internetové stránky“).

2.    Kupujícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel i spotřebitel.  
Podnikatelem se rozumí dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  
Spotřebitelem se rozumí dle ustanovení § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

3.    Kupující se při objednání zboží z internetových stránek http://motoshop.autojarov.cz/ musí seznámit s těmito obchodními podmínkami a seznámení se s nimi výslovně potvrdit, a to před tím, než si vybrané zboží závazně objedná.
    
II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1.    Předmětem kupní smlouvy je výlučně prodej zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách http://motoshop.autojarov.cz/ uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Rozměry, váha, použité materiály, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách prodávajícího vycházejí z údajů uváděných výrobcem předmětného zboží. Všechny informace ke zboží jsou prodávajícím uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobce a prodávající nenese odpovědnost za případnou nepravdivost těchto údajů či škody způsobené nepravdivostí nebo změnou deklarovaných údajů. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační, podstatný je popis zboží uváděný u jednotlivých kusů zboží na předmětných internetových stránkách.

2.    Prodávající se zavazuje svým zákazníkům dodávat zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.
    
III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Kupující učiněním elektronické objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího.

2.    Elektronická objednávka kupujícího provedená prostřednictvím internetových stránek http://motoshop.autojarov.cz/ je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě v objednávce specifikovaného zboží kupujícím za stanovenou kupní cenu.  

3.    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí. Elektronické objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému či podvodnému objednání jménem či na účet kupujícího.

4.    Kupní smlouva na prodej zboží kupujícímu je uzavřena až okamžikem, kdy prodávající potvrdí elektronickou objednávku kupujícího e-mailem, který zašle kupujícímu. Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupní smlouvy kupujícího.

5.    Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení elektronické objednávky, pokud jsou údaje v elektronické objednávce neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou kupující zadal během objednávky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího.

6.    V případě, že objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu neprodleně e-mailem nebo telefonicky. Tím se objednávka jako nabídka kupní smlouvy považuje za zrušenou.

7.    Kupující je oprávněn elektronickou objednávku jako návrh kupní smlouvy odvolat jen, pokud odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal potvrzení objednávky kupujícímu.
    
IV. CENA A PLATBA
1.    Kupní cena zboží je cena, která je uvedena na internetových stránkách http://motoshop.autojarov.cz/ prodávajícího v době objednání zboží kupujícím. Kupní ceny zboží uvedené v ceníku jsou včetně DPH, nezahrnují však náklady na dopravu, případně náklady na dobírku.

2.    Kupní cenu je možné zaplatit následujícími způsoby:
a)    hotově nebo platební kartou při osobním odběru zboží v pokladně v sídle prodávajícího
b)    on-line platbou platební kartou při objednání zboží,
c)    dobírkou.

3.    V případě, že je kupní cena placena dobírkou, jsou ke kupní ceně účtovány náklady na dobírku, které činí 130,- Kč.  

4.    V případě, že si kupující objednal dopravu zboží, je ke kupní ceně účtována doprava zboží a balné v částce 130,- Kč.

5.    Kupující nehradí náklady na dobírku a náklady na dopravu a balné v případě, že zakoupí zboží za kupní cenu převyšující 5.000,- Kč včetně DPH.

6.    Daňový doklad (faktura) vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

7.    Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud není v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak.

8.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.

9.    V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy, balením zboží a s jeho dodáním.
    
V. DODACÍ PODMÍNKY
1.    Při objednání zboží kupující zvolí způsob dodání zboží, a to buď osobním převzetím v sídle prodávajícího nebo dopravením zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL na adresu určenou kupujícím.

2.    Dodací lhůta zboží činí 24 hodin od potvrzení objednávy. Dodací lhůta počíná běžet od potvrzení objednávky prodávajícím v případě, že objednávka nebude odvolána podle čl. III odst. 7.

3.    V případě, že objednané zboží není skladem, dodací lhůta se prodlužuje o dobu dodání zboží distributorem prodávajícího, který je uveden u každé položky zboží.

4.    V případě osobního převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího, bude zboží připraveno v době uvedené v potvrzení objednávky prodávajícího, nejpozději však do 24 hod ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující je povinen si vyzvednout zboží u prodávajícího v sídle prodávajícího.

5.    Při dopravě zboží zásilkovou službou PPL, bude zboží prodávajícím předáno k přepravě do 24 hod od potvrzení objednávky prodávajícím.

6. Spolu se zbožím kupující obdrží daňový doklad – fakturu či v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího pokladní doklad.


 VI. PRÁVA Z VAD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
    Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, a to zejména ustanovením § 2165 a násl. OZ, které upravuje práva z vadného plnění a platným Reklamačním řádem prodávajícího.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM
1.     Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2.     Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy může kupující doručit na emailovou adresu shop@autojarov.cz.
3.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

4.     Odstoupil-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.     Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky prodávajícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.     Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.     V případě, že kupující nakládá se zbožím v míře vyšší než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu. Výši kompenzace je prodávající povinen v takovém případě prokázat.
 
8.     Kupující, který je spotřebitelem nemůže v souladu s ustanovením § 1837 OZ odstoupit mimo jiné od smlouvy
    a) o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
    b) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není     možné vrátit.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
    Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího do 24 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

IX.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
     Prodávající nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující poskytnutím osobních údajů dává souhlas s jejich nakládáním.  Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat před neoprávněným užitím a jsou použity výhradně v souvislosti s vyřízením objednávky kupujícího a v souvislosti s nabízením zboží a služeb prodávajícím. Osobní údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu nebudou poskytnuty třetím osobám.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Kupující se při objednání zboží z internetových stránek http://motoshop.autojarov.cz/ musí seznámit s těmito obchodními podmínkami a seznámení se s nimi výslovně potvrdit, a to před tím, než si vybrané zboží závazně objedná. Kupující tak objednáním zboží, tj. odesláním elektronické objednávky, stvrzuje prodávajícímu, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.    Tento reklamační řád stanoví práva a povinnosti prodávajícího, společnosti AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Praha 3, Osiková 2, č.p. 2688, PSČ 130 00, IČ: 45789584, DIČ: CZ45789584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C, oddíl 13567 (dále jen „prodávající“) a práva a povinnosti zákazníků jako kupujících – spotřebitelů (dále jen „kupující“) při koupi zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách http://motoshop.autojarov.cz/ prostřednictvím internetových stránek prodávajícího http://motoshop.autojarov.cz/, a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími odpovědnost prodávajícího za vady zboží.

2.     Kupujícím podle tohoto reklamačního řádu se rozumí výlučně spotřebitel dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

3.    Reklamací, resp. uplatněním reklamace se rozumí uplatnění práv vyplývajících z vadného plnění.  

II. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE
1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
•    že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, ledaže prodávající neprokáže opak.

4.     Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit v sídle prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, a to předložením faktury, pokladního dokladu, záručního listu a je povinen vadné zboží předložit. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady – reklamaci, je prodávající povinen sepsat protokol – zápis, jehož kopii kupující obdrží. Kupující je povinen při sepisování protokolu o reklamaci uvést úplné a správné údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. Obsahem protokolu o reklamaci jsou následující údaje: kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.    Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta činí 24 měsíců, nicméně reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. V případě, že je na zboží poskytnuta výrobcem záruka za jakost, či uvedena doba, po kterou lze věc použít, je možné vadné zboží reklamovat v takto stanovené záruční době. Zárukou za jakost se přitom prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.    Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo poškození věci způsobené jejím užíváním k jinému účelu, než ke kterému byla určena a dále užívání zboží v rozporu s doporučením výrobce či návodem ke zboží. Kupujícímu dále nenáleží právo z vadného plnění, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.    Prodávající o reklamaci kupujícího rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady dle ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

8.    Reklamce musí být vyřízena prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že je reklamace kupujícího oprávněná, má kupující následující práva z vadného plnění:
 
a) Pokud zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. II. odst. 2 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat mimo jiné i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této vadné součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Pokud by bylo odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.
 
b) V případě, že jde o vadu odstranitelnou, má kupující právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i tehdy, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaným výskytem vady po opravě se rozumí výskyt stejné vady alespoň po dvou předchozích opravách téže vady. Větším počtem vad se rozumí, pokud se naráz vyskytnou alespoň tři vady.  
 
c) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ
    Kupující je povinen vyzvednout si zboží po vyřízení reklamace nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena buď v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že si kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží.


Platnost od 1.1.2015